• poplachový systém na hlásenie narušenia – PSN / alebo Elektrická zabezpečovacia signalizácia/ – zabezpečenie priestorovej ochrany objektu – chráneného priestoru s vyvedením poplachovej správy na pult centralizovanej ochrany, stanovisko strážnej služby, predvolené tf. čísla alebo lokálne na sirénu
 • elektrická požiarna signalizácia – EPS – systém k zaisteniu požiarnej bezpečnosti v objektoch so zvýšeným požiarnym rizikom, s ohľadom na ochranu ľudských životov, zdravia a materiálnych hodnôt
 • uzatvorený kamerový okruh CCTV – doplňujúci systém ochrany, ktorý poskytuje ucelený obraz o bezpečnostnej situácii v danom objekte alebo priestore
 • systémy kontroly vstupu – SKV – systém zabezpečenia vstupu oprávnených osôb do vytypovaných priestorov so systémom preukazovania totožnosti . Autonómne alebo sieťové verzie.
 • dochádzkový systém – systém kontroly dochádzky s možnosťou prenosu dát do programov pre spracovanie miezd
 • obvodová /perimetrická/ ochrana mechanická – výstavba oplotenia objektov s nadstavbou so žiletkovej bariéry
 • obvodová /perimetrická/ ochrana elektronická – elektronická signalizácia narušiteľa mechanickej obvodovej perimetrickej ochrany
 • výroba a montáž žiletkových bariér
 • pult centralizovanej ochrany – s pôsobnosťou na území celej SR
 • obchôdzkové kontrolné systémy – kontrola strážnej služby na vykonávaných obchôdzkových trasách
 • jednotný čas – signalizácia jednotného času v objektoch
 • rozhlasové zariadenie – ozvučenie objektov v prípade potreby vyhlásenia evakuačnej správy pri požiarnej a inej živelnej udalosti, vysielanie oznamov v obchodných centrách, hudba na pozadí v bankových, obchodných a administratívnych priestoroch
 • inštalácie slaboprúdových / aj štruktúrovaná kabeláž/ a silnoprúdových rozvodov
 • revízie el. systémov a inštalácií
 • V uvedených oblastiach vykonávame poradenskú a konzultačnú činnosť, inžiniersku činnosť, dodávku a montáž technológie, záručný a pozáručný servis, periodický servis a údržbu jednotlivých systémov.